بانك پژوهش هاي چشم پزشكي ايران

Iran Databank of Ophthalmology Research


همايش ها

 1. بيست و يكمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 23 تا 26 آبان 1390، تهران - ایران
 2. بيستمين كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي ايران، 8 تا 11 آذر 1389، تهران - ایران
 3. اولين همايش تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي ايران، 19 تير 1389، تهران - ایران
 4. نوزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 25 تا 28 آبان 1388، تهران - ایران
 5. هجدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 5 تا 7 آذر 1387، تهران - ایران
 6. هفدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 13 تا 16 آذر 1386، تهران - ایران
 7. شانزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 30 آبان تا 3 آذر 1385، تهران - ایران
 8. پانزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 15 تا 18 آذر 1384، تهران - ایران
 9. چهاردهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 22 تا 23 آذر 1383، تهران - ایران
 10. سيزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 10 تا 13 آذر 1382، تهران - ایران
 11. دوازدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 21 تا 24 آذر 1381، تهران - ایران
 12. يازدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي و دومين كنگره بين المللي چشم پزشكي ايران، 27 تا 30 آذر 1380، تهران - ایران
 13. دهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 29 آبان تا 3 آذر 1379، تهران - ایران
 14. نهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران، 30 آبان تا 4 آذر 1378، تهران - ایران
 15. هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي، 2 تا 5 آذر 1377، تهران - ایران
 16. هفتمين همايش سراسري چشم پزشكي، 23 تا 26 اسفند 1376، اصفهان - ایران

بانك پژوهش هاي چشم پزشكي ايران
كليه حقوق محفوظ است